Hyprland'da nasıl ölçeklendirme yaparım?

nano .config/waybar/style.css

font-size’ı büyütün.
Sonra

nano .config/waybar/config

En alttan tray kısmını bulun. Icon size’ı arttırın.

Düzeltme:
Söylemeyi unutmuşum, “config” dosyasındaki “height” kısmının da font boyutuna göre ayarlanmasında fayda var.

2 Likes

Yeniden başlatmam gerekli mi?

Evet. İster Hyprland’i kapatıp açın ister pkill waybar && nohup waybar & yapın.

2 Likes

Oldu reis teşekkürler. Bir sorum daha var bu soldaki waybar yazıların ve simgelerinin rengi nerden değişicek? style.css dosyası karışık baya

3 Likes

style.css dosyasında düzenlemek istediğiniz modülü bulun. Mesela #pulseaudio. “color” kısmına istediğiniz hex değerini verin.

Buradan bakabilirsiniz değerlere.

3 Likes

Üzgünüm geciktim, yaz olunca çok meşgul oluyosun :slight_smile: :

Style ile direk ayarlanabiliyor. Ben config dosyasının height’i 30’dan 40 yaptım, font boyutunuda 14 olarak ayarladım, icon size ekleyip ikonuda 20 yapmıştım

Sorun çözüldüyse sorun yok ama genede config dodyasını paylaşayım :

{
  // -------------------------------------------------------------------------
  // Global configuration
  // -------------------------------------------------------------------------

  "layer": "top",

  "position": "top",

  "height": 40,

  "margin-left": 10,
  "margin-bottom": 0,
  "margin-right": 10,

  "spacing": 5, // Gaps between modules (4px)

  "modules-left": [
    //"custom/rofi",
    "hyprland/workspaces",
    "temperature",
    //"idle_inhibitor",
    //"mpd",
    //"custom/media"
    "pulseaudio",
    "backlight",
    "battery"
  ],
  "modules-center": [
    "clock#5"
    //"custom/weather"
  ],
  "modules-right": [
    //"backlight",
    //"custom/storage",
    "memory",
    "cpu",
    "network",
    //"battery",
    //"pulseaudio"
    //"custom/screenshot_t",
    "tray"
    //"custom/power"
  ],

  "font": "monospace 14",

  // -------------------------------------------------------------------------
  // Modules
  // -------------------------------------------------------------------------
	
  "custom/sp1": {
    "format": " | ",
    "tooltip": false
  },
  "custom/sp2": {
    "format": " |",
    "tooltip": false
  },
  
  "clock#5": {
	"locale": "tr_TR.UTF-8",
  	"interval": 60,
  	"tooltip": true,
  	"format": " {:%H.%M}",
  	"tooltip-format": "{:%Y-%m-%d}",
  },

  "custom/rofi": {
    "format": "",
    "tooltip": false,
    "on-click-right": "nwg-drawer",
    "on-click": "wofi -show run",
    "on-click-middle": "pkill -9 wofi"
  },
  "custom/screenshot_t":{
    "format":"",
    "on-click": "~/.config/hypr/scripts/screenshot_full",
    "on-click-right":"~/.config/hypr/scripts/screenshot_area"
  },

  "clock#1": {
    "format": " {:%a}",
    "tooltip": false,
    "on-click": "gsimplecal"
  },
  "clock#2": {
    "format": " {:%d-%h-%Y}",
    "tooltip": false,
    "on-click": "gsimplecal"
  },
  "clock#3": {
    "format": " {:%H:%M:%S %p}",
    "tooltip": false,
    "on-click": "gsimplecal"
  },

  "temperature": {
    // "thermal-zone": 1,
    "interval": 1,
    //"hwmon-path": "/sys/class/hwmon/hwmon3/temp1_input",
    "critical-threshold": 80,
    // "format-critical": " {temperatureC}°C",
    "format-critical": " {temperatureC}°C",
    "format": "{icon} {temperatureC}°C",
    "format-icons": ["", "", ""],
    "max-length": 12,
    "min-length": 7,
    "on-click": "alacritty -e btop"
  },

  "memory": {
    "interval": 2,
    "format": "☰ {used:0.2f} / {total:0.0f} GB",
    "on-click": "alacritty -e htop"
  },

  "battery": {
    "interval": 2,
    "states": {
      "good": 95,
      "warning": 30,
      "critical": 15
    },
    "format": "{icon} {capacity}%",
    "format-charging": " {capacity}%",
    "format-plugged": " {capacity}%",
    "format-icons": [
      "",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ]
  },
  "network": {
    "format-wifi": " ⬇{bandwidthDownBytes} ⬆{bandwidthUpBytes} ({signalStrength}%)",
    "format-ethernet": "⬇{bandwidthDownBytes} ⬆{bandwidthUpBytes}",
	"interval": 1,
    "format-linked": "{ifname} (No IP) ",
    "format": "",
    "format-disconnected": "Bağlantı yok!",
    "format-alt": "{ifname}: {ipaddr}/{cidr}",
    "on-click": "wl-copy $(ip address show up scope global | grep inet | head -n1 | cut -d/ -f 1 | tr -d [:space:] | cut -c5-)",
    "tooltip-format": " {bandwidthUpBits}  {bandwidthDownBits}\n{ifname}\n{ipaddr}/{cidr}\n",
    "tooltip-format-wifi": " {essid} {frequency}MHz\nStrength: {signaldBm}dBm ({signalStrength}%)\nIP: {ipaddr}/{cidr}\n {bandwidthUpBits}  {bandwidthDownBits}",
	"min-length": 17,
	"max-length": 500
  },
  "custom/storage": {
    "format": " {}",
    "format-alt": "{percentage}% ",
    "format-alt-click": "click-right",
    "return-type": "json",
    "interval": 60,
    "exec": "~/.config/waybar/modules/storage.sh"
  },
  "backlight": {
    "device": "intel_backlight",
    "format": "{icon} {percent}%",
    "format-alt": "{percent}% {icon}",
    "format-alt-click": "click-right",
    //"format-icons": ["", ""],
    "format-icons": ["", ""],
    "on-scroll-down": "brightnessctl s 5%-",
    "on-scroll-up": "brightnessctl s +5%"
  },
  "idle_inhibitor": {
    "format": "{icon}",
    "format-icons": {
      "activated": "",
      "deactivated": ""
    },
    "tooltip": "true"
  },
  "custom/weather": {
    "format": "{}",
    "format-alt": "{alt}: {}",
    "format-alt-click": "click-right",
    "interval": 3600,
    "exec": "curl -s 'https://wttr.in/Istanbul?format=1'",
    //"return-type": "json",
    //"exec": "~/.config/waybar/modules/weather.sh",
    "exec-if": "ping wttr.in -c1"
  },
  "custom/pacman": {
    "format": "<big>􏆲</big> {}",
    "interval": 3600,           // every hour
    "exec": "checkupdates | wc -l",    // # of updates
    "exec-if": "exit 0",         // always run; consider advanced run conditions
    "on-click": "alacritty -e 'paru'; pkill -SIGRTMIN+8 waybar", // update system
    "signal": 8,
    "max-length": 5,
    "min-length": 3
  },

  "custom/media": {
    "format": "{icon} {}",
    "return-type": "json",
    "max-length": 40,
    "format-icons": {
      "spotify": "",
      "default": "🎜"
    },
    "escape": true,
    "exec": "$HOME/.config/waybar/mediaplayer.py 2> /dev/null" // Script in resources folder
    // "exec": "$HOME/.config/waybar/mediaplayer.py --player spotify 2> /dev/null" // Filter player based on name
  },

  "custom/power": {
    "format": "",
    "tooltip": false,
    "on-click": "wlogout"
},

"clock": {
    "format": " {:%H:%M  %e %b}",
    "tooltip-format": "<big>{:%Y %B}</big>\n<tt><small>{calendar}</small></tt>",
    "today-format": "<b>{}</b>"
  },

  "clock#date": {
    //"format": "{:%H:%M %e %b}", // Icon: calendar-alt
    "format": "{:%I:%M %p %A %b %d}",
	"locale": "tr_TR.UTF-8",
    "tooltip-format": "<big>{:%Y %B}</big>\n<tt><small>{calendar}</small></tt>",
    "today-format": "<b>{}</b>"
  },

  "cpu": {
    "interval": 1,
    //"format": " {}%", // Icon: microchip
    "format": " {max_frequency}GHz <span color=\"darkgray\">| {usage}%</span>",
    "max-length": 15,
    "min-length": 15
  },

  "mpd": {
    "max-length": 25,
    "format": "<span foreground='#bb9af7'></span> {title}",
    "format-paused": " {title}",
    "format-stopped": "<span foreground='#bb9af7'></span>",
    "format-disconnected": "",
    "on-click": "mpc --quiet toggle",
    "on-click-right": "mpc update; mpc ls | mpc add",
    "on-click-middle": "alacritty -e ncmpcpp",
    "on-scroll-up": "mpc --quiet prev",
    "on-scroll-down": "mpc --quiet next",
    "smooth-scrolling-threshold": 5,
    "tooltip-format": "{title} - {artist} ({elapsedTime:%M:%S}/{totalTime:%H:%M:%S})"
  },

  "custom/title": {
    "format": "{}",
    "interval": 0,
    "return-type": "json",
    //"max-length": 35,
    "tooltip": false
  },

  "custom/title#name": {
    "format": "{}",
    "interval": 0,
    "return-type": "json",

    "max-length": 35,
    "exec": "$HOME/.scripts/title"
  },

  /*"custom/keyboard": {
    "format": " {}",
    "interval": 1,
    "exec": "$HOME/.config/waybar/get_kbdlayout.sh"
  },*/

  "wlr/workspaces": {
    "on-click": "activate",
    "format": "{icon}"
  },

  "pulseaudio": {
    "scroll-step": 3, // %, can be a float
    "format": "{icon} {volume}% {format_source}",
    "format-bluetooth": "{volume}% {format_source}",
    "format-bluetooth-muted": " {icon} {format_source}",
    "format-muted": " {format_source}",
	"ignored-sinks": ["Easy Effects Sink"],
	"max-volume": 150,
    //"format-source": "{volume}% ",
    //"format-source-muted": "",
    "format-source": "",
    "format-source-muted": "",
    "format-icons": {
      //"headphone": "",
      "hands-free": "",
      "headset": "",
      "phone": "",
      "portable": "",
      "car": "",
      // "default": ["", "", ""]
    },
    "on-click": "pavucontrol",
	"on-click-middle": "pulseaudio-control --node-blacklist 'easyeffects_sink' next-node",
    "on-click-right": "pactl set-source-mute @DEFAULT_SOURCE@ toggle"
  },

  "tray": {
    "icon-size": 20,
    "spacing": 5
  }
}
2 Likes

Söylemeyi unutmuşum “height” kısmının da font boyutuna göre ayarlanmasında fayda var @Calais

3 Likes